Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet. En skrift med fokus på gruppen äldre.

Författare: Ewa Nielsen & Lisbeth Axelsson Lindh.

År 2024 fyller de första syncentralerna i Sverige 50 år; Göteborg, Örebro och Boden. Det är något att fira men ger också en möjlighet att reflektera över utvecklingen inom området och se tillbaka och ställa sig frågan, blev det som det var tänkt? vad kunde vi ha gjort bättre och vad kunde vi gjort annorlunda!? Som filosofen Kirkegaard redan under första hälften av 1800-talet konstaterade att ”livet måste levas framåt men kan bara förstås bakåt.

I början av 70-talet tog Sverige de första initiativen till en offentligt finansierad rehabilitering för personer med synnedsättning eller blindhet.  Sedan dess har rehabiliteringsområdet förändrats men hitintills har dokumentationen varit begränsad. Det har lett till en kunskapsbrist och en historielöshet som påverkar det offentliga samtalet om hur rehabiliteringen inom synområdet fungerar idag och hur den kan utvecklas. Den här skriften vill bidra med en sådan dokumentation och historik.

För ganska länge sedan föddes en idé att skriva den här skriften om synområdet. För drygt ett år sedan fanns både tiden och möjligheten, genom ett ekonomiskt stöd från De Blindas Vänner i Göteborg. Boken är nu klar och finns såväl i tryckt form som i pdf.

Vi har valt att fokusera på tre områden; syncentralernas historik, utbildningsfrågan inom synområdet och boken är även tänkt som ett debattinlägg när det gäller rehabiliteringen i närmiljön för gruppen äldre. Gruppen med åldersförändringar i gula fläcken är stor, ca 30% av alla 75 åringar har den och den ökar med stigande ålder.

Rehabiliteringskedjan måste vara tydlig och primärvården är navet i vårdkedjan enligt politiska beslut. Syncentralen ska tillhandahålla specialistkompetensen men synområdet saknar en vårdkedja och alla remisser går direkt till specialistverksamheten. Vi saknar en rehabiliteringsnivå i patienternas närmiljö. Idag pågår en omställning till god och nära vård i hela Sverige vilket möjliggör en förändring för gruppen äldre med synnedsättning.

Ewa Nielsen & Lisbeth Axelsson Lindh

Bild på publikationen Rehabilteringens framväxt

Läs hela publikationen genom att klicka på länken Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet.

 


Kokboken

Laga mat i blindo

Den första kokboken som är anpassad för personer med synnedsättning som fokuserar på matlagning och praktiska lösningar i köket. Recepten är enkla att följa även för nybörjare. Författarna är båda synskadade och har stor erfarenhet av matlagning.

Boken finns att beställa i Daisy och mp3 format, dessa innehåller matlagningsreportage med steg för steg instruktioner, inlästa recept och tips samt bonusmaterial. Boken kan även beställas som punkt- eller svartskrift. Dessa innehåller recept och tips.

 

Kontakta Eva Fridh, 0722-51 50 78 eller maila jicefridh@gmail.com

Priset för boken är: Daisyformat/mp3: 300 kr

Punkt/svartskrift: 200 kr

 


Kunskapsutveckling inom synområdet

Inger Berndtsson, Ulla Kroksmark 2008

En rapport om olika teorier och metoder inom rehabilitering/habilitering för personer med synnedsättning eller blindhet.

 


De sjungande träden – Om att leva med Retinitis pigmentosa

Innehållsförteckning:
De sjungande träden (en sammanfattning av sjukdomens utveckling)

 • Ljud
 • Ljus
 • Självbild
 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Självbildens grund läggs tidigt i livet
 • Självbild och gemenskap
 • Barn och unga med svårigheter
 • Barn och unga med god självkänsla
 • Attityder till barn och unga

Att veta eller inte veta-om information:
Rosenbladet (en berättelse om återanpassning)

Pris: 200 SEK inkl moms + porto 60 SEK 


Rapport
Handbok för belysningsanpassning i hemmet

Innehållsförteckning:

 • Bostadsanpassning – Belysning
 • Ljusets betydelse
 • För personer med nedsatt synförmåga ställs speciella krav på belysningen som hjälpmedel
 • Val av ljus vid ögonsjukdomar
 • Ljustekniska grundbegrepp
 • Principer för placering av armaturer
 • Lysrör
 • Tillvägagångssätt vid bostadsanpassning
 • Referenser

Kulör & Kontrast, ljushetskontrastens betydelse för person

Emma Newman

Boken utgiven av Svensk Byggtjänst 2010


Med sikte mot aktivitet

Lisbeth Axelsson Lindh och Helene Bernhardsson har skrivit om vanliga orsaker till synfunktionshinder och hur man skall praktiskt visa personer med synfunktionshinder vägen mot aktivitet. Skriften innehåller information om:
Synfunktion
Ögonsjukdomar i äldrepopulationen som medför synnedsättning
Aktivitetsutredning och rehabiliteringsplan
Arbetsterapeutiska instrument och metoder samt utvärderingsmöjligheter av given insats
Aktivitet och delaktighet
Strategier för kommunikation
Strategier för orientering och förflyttning
Strategier för hemliv
Arbetsterapiprogram

Skriften har en praktisk inriktning och är i huvudsak ämnad att användas vid utbildning av arbetsterapeuter men ger en hel del kunskap även till andra personalkategorier som träffar personer med synfunktionshinder regelbundet.


Se på mitt sätt – om barn och unga med synnedsättning

Idén till denna bok uppstod då ForumVisions styrelse tog initiativet till att samla forskare inom synområdet med olika spets-kompetenser. Då uppstod subgrupper bl.a. fanns det flera som sysslade med frågor om barn och unga med synnedsättning. Vi i den gruppen upplevde att det fattades litteratur inom området. Därför tog Ulla Kroksmark kontakt med Studentlitteratur, som efter att ha tagit del av vårt förslag till innehåll var intresserade av att publicera en bok. Genom ekonomiskt stöd till resor till författarmöten från ForumVision kunde boken komma till stånd.

Kroksmark U. Red. (2013) Se på mitt sätt – om barn och unga med synnedsättning. Studentlitteratur. Lund

Boken handlar om att födas och växa upp med en svår synnedsättning. Vilket stöd kan man ge det barnet för att det skall kunna utvecklas bra och kunna delta i de aktiviteter som erbjuds under uppväxten? Några svar på dessa frågor får du i boken. Du får följa det lilla barnet från nyfödd till vuxen och hur man kan underlätta delaktighet i de aktiviteter som är en del av allas vardag.
Bokens författare representerar följande ämnen: Arbetsterapi, design, kulturgeografi, oftalmologi, psykologi och specialpedagogik samt har en ung person med egna upplevelser av synnedsättning och hab/rehabilitering skrivit ett kapitel. Alla författare har i många år arbetat med barn som har grav synnedsättning. Boken vänder sig till dig som är förälder, arbetsterapeut. datatekniker, designer, ögonläkare, pedagog eller student.