Hur vi behandlar dina personuppgifter

ALLMÄNT
Forum Vision är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur Forum Vision hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Informationen vänder sig till dig som:

• Är medlem i Forum Vision

  • Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
  • Deltar på någon av våra fortbildningsinsatser (konferenser eller seminarier)
  • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via Forum Vision styrelse

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen. För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

  • VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
    All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
  • HUR HANTERAR FORUM VISION PERSONUPPGIFTER?
    Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Forum Vision får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex handla om att du vid medlemsanmälan lämnar uppgifter om dig själv och någon annan exempelvis en kollega, eller att du vid bokning av konferens anmäler flera deltagare.  Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem främst för att kunna skicka ut fakturor på medlemsavgiften samt bjuda in till årsmöte, konferenser och seminarier.

HUR LÄNGE SPARAR FORUM VISION MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

LÄMNAR FORUM VISION MINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN?
Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

HUR SKYDDAR FORUM VISION MINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss på Forum Vision och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbetar löpande med informationssäkerhet. På Forum Vision har vi riktlinjer för hur vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt, och rutiner för att säkra att de som arbetar inom Forum Vision bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser, och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period, till exempel enligt bokföringslagen.

MINA RÄTTIGHETER
När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via via epost (se kontaktuppgifter nedan).

• Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
• Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER
Forum Vision är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på kontaktsidan:
https://www.forumvision.se/kontakt/

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.