Om ForumVision

ForumVision syftar till att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.

ForumVision vänder sig till personer verksamma inom forskning och utveckling för personer med synnedsättning. Fokus riktas särskilt mot den forskning och de utvecklingsprojekt som gagnar en utveckling av samhället och underlättar delaktighet, aktivitet, och tillgänglighet för personer med synnedsättning i alla åldrar.

ForumVision anordnar regelbundet seminarier där vetenskapliga arbeten diskuteras. Hit kan man komma för att diskutera sitt arbete och få synpunkter på metod mm. Vidare anordnas konferenser och utbildning för att sprida kunskap om de vetenskapliga resultat gruppen funnit till kliniskt verksamma och brukare. Dessutom inbjuds forskare från olika discipliner för att berika kunskapen hos ForumVisions medlemmar.

ForumVision etablerades i samband med att världskonferensen Vision 2002 anordnades i Göteborg. Föreningen avser att vara en plattform för verksamma forskare med ett gemensamt intresse för rehabilitering och folkhälsoarbete för personer med synnedsättning. Discipliner som för närvarande deltar är arbetsterapi, arkitektur, medicin, pedagogik, psykologi och kulturgeografi.

 

Vision

Att vara ett ledande forum för människa–miljö i samverkan; från genterapi till gatstenar..

Syfte

Utgöra mötesplats för forskare och praktiker inom synområdet

Stimulera och initiera kunskapsutveckling inom och mellan kunskapsområden

Att bidra till kunskapsanvändning till nytta för personer med synnedsättning eller blindhet, samt personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

 


Vi i styrelsen

Bild på Inger
Inger Berndtsson
Ordförande
Bild på Mikael Mikael Magnusson

Suppleant

Bild på Christina
Christina Westerberg
Kassör
Niclas Ljungberg

Sekreterare

Bild på Britt-Marie Britt-Marie Hansson
Bitr. ordf.
Bild på Leif Leif Sunesson
Bitr. sekr.
Bild på Denise Denise Cresso

Ledamot

Anders Sjöström

Ledamot